Památník obětem internace

 
   
 

Expozice


I. Hlavní sál

V hlavním sále se návštěvník seznámí s tématem vztahu státu a církve v letech 1948–1961 po mocenském ovládnutí politické scény v Československu komunistickou stranou. Prostřednictvím informativních tabulí s dobovými fotografiemi a archivními materiály je možné se seznámit s řízeným procesem likvidace řeholí v Československu a omezením svobody slova a demokracie, pronásledování duchovních osob i laiků a jejich odsouzení ve vykonstruovaných procesech, včetně dodnes nevyjasněných úmrtí některých obětí. Výstavní panely odhalují zákulisí tehdy zřízeného Státního úřadu pro věci církevní, Náboženské matice a dalších orgánů státního dohledu.

Pomocí ikonografického i trojrozměrného materiálu si může každý návštěvník nastudovat propracovaný systém centralizačních a internačních klášterů a způsob jejich ostrahy bezpečnostními složkami totalitního režimu. Výstava zahrnuje profily a medailony pronásledovaných, ale také některé velmi vzácné osobní potřeby a části pozůstalostí řeholníků kongregace redemptoristů, které se podařilo zachránit. V části výstavy je zmínka o neobvyklé podpoře statečných občanů z Králík, kteří pomáhali v rámci odboje řeholníkům zprostředkovávat korespondenci s blízkými osobami a byli za svoji činnost pronásledováni a vězněni.

Samostatnou kapitolu tvoří vůbec poprvé zveřejněné informace o celé historii centralizačního kláštera v Králíkách a jeho vedení, řízené politické převýchově řeholníků, hospodářské správě a pracovním nasazení internovaných řeholníků v zemědělství na Králicku i ve výrobě.

Z liturgických a obřadních předmětů ze zcela unikátních sbírek je možné zhlédnout některé oděvy řeholníků, dále pak liturgické oděvy (pluviály, kasule, ornáty), kalichy, pyxidy, ciboria, monstrance, včetně relikviářů svatých a knih, které byly v 50. letech 20. století řádům a kongregacím zabavovány. S ohledem na význam poutního místa se jedná o významnou část sbírek mající vztah k redemptoristům a klášteru na Hoře Matky Boží. Ucelenou sbírku obřadních předmětů mající vztah k poutnímu místu, může zhlédnout veřejnost v takové formě poprvé.

V místnosti se nalézá největší existující model tehdejšího Centralizačního kláštera Králíky s okolními, dnes již neexistujícími, hospodářskými budovami, který odpovídá 50. létům 20. století a byl vyhotoven na základě leteckých snímků a archivních dokumentů.

V rohové části sálu se nachází promítací místnost s informacemi o nucené převýchově řeholníků v 50. letech minulého století organizované politickým referentem kláštera. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si speciální vězeňskou lavici a shlédnout v projekci živé vzpomínky internovaných, např. řeholníka P. Jána Janoka.


II. Místnost vyšetřování a soudy

V sále se lze seznámit s přípravou různých procesů s řeholníky, jejich pronásledováním ze strany Státní bezpečnosti. Je zde zachycen celý systém od vzetí obviněných do vazby, jejich vyšetřování a předání soudu. Je zde popsán způsob činnosti práce StB proti duchovním a ke zhlednutí jsou zde i osobní předměty po náčelníku OO StB ve Zlíně (Gottwaldov) Zavadilíkovi, který se podílel na nezákonnostech v neblaze proslulé věznici v Uherském Hradišti. Panely ukazují konkrétní struktury Sboru národní bezpečnosti a Státní bezpečnosti v Králíkách, v Žaberku, na Orlickoústecku, i v ústředním vedení, které mělo problematiku církví v gesci.

Pomocí životopisných medailonů a panelů se lze detailně seznámit také s konkrétními osudy příslušníků StB, prokuratur a soudů, kteří organizovali persekuci duchovních a vykonstruované procesy v 50. letech 20. století, ale i v pozdější době tzv. „normalizace“. V expozici je rovněž příběh internace arcibiskupa pražského a primase českého v letech 1946–1969, kardinála Josefa Berana.

Návštěvník se může seznámit se systémem ostrahy centralizačního kláštera v Králíkách (Sboru národní bezpečnosti) a ve vitrínách je možné si prohlédnout konkrétní její autentickou výstroj a výzbroj.

V místnosti se nachází celá zrekonstruovaná „vazební“ kancelář StB.


III. Místnost Věznice a tábory

Posledními místnostmi okruhu návštěvní prohlídky je ukázka typizované věznice 50. let 20. století s ukázkou dvou samovazeb - „izolací“, z nichž jedna je otevřená a je tedy možné zhlédnout i její jediné vybavení – sklopné lože na zdi. Obsahem cel jsou tzv. Babické procesy, které přivedly její aktéry až na popraviště. Ve smyšlených kauzách tak byli komunisty obviněni a popraveni mezi dalšími i faráři P. Jan BULA a P. Václav DRBOLA, jejichž životní příběhy je možné si v Památníku prostudovat.

Návštěvník se zde může komplexně seznámit s poměry v československém vězeňství v období režimu nesvobody, kde zemřelo mnoho řeholníků a kněží. Na tabuli se nachází plánek táborů nucené práce a zařízení Správy sboru nápravné výchovy v ČSR a řada informací k organizaci vězeňství a postavení vězňů v letech 1950-1961. Zvláštní pozornost je věnována také výkonu trestu smrti a s ním souvisejícím tehdejším právním předpisům a jeho zneužití vůči politickým vězňům v dané době.

Samostatný „barák“ tvoří náhled do vězeňské ošetřovny s informacemi o systému chabé lékařské péče, která byla vězňům v období totality poskytována. Na vězeňských ošetřovnách tak nalezla smrt řada duchovních.

Návštěvník si sám může projít místností a umyvárnou „vězeňského baráku NPT“ s výhledem na strážní věž tzv. „špačkárnu“. Místnost seznámí badatele s neblahou historií Táborů nucené práce (TNP) zřízených na základě zákona č. 247/1948 Sb., a Nápravně pracovních táborů (NPT), jak byla pojmenována vězeňská zařízení ústavního nebo táborového typu k výkonu trestu odnětí svobody v letech 1955–1961, a to v souladu s Řádem pro NPT Ministerstva vnitra, vydaným v roce 1955. Činnost NPT byla upravena podle sovětských zkušeností a navazovala na praxi pracovních útvarů z let 1949–1954, které byly nejednotně označovány jako trestanecké pracovní tábory (TPT), pracovní útvary vězňů (PÚV), pracovní útvary odsouzených (PÚO) nebo pracovní útvary potrestaných (PÚP).

V obytném „baráku“ NPT bylo přibližně deset světnic, ve kterých bylo umístěno v průměru dvacet vězňů – „muklů" (slangový výraz vězňů léta používaný pro „muže určené k likvidaci“). Vězni spali většinou na dřevěných palandách se slamníky. V místnosti je možné zhlédnout kovové postele vz. 10. Na zdi jsou zavěšeny poličky na osobní potřeby. V místnosti se kromě postelí nachází také kamna, která se z důvodu nedostatku otopu používala jen za obzvláště mrazivého počasí. Na věšáku visí přilba zvaná „želva“, používaná v uranových dolech, černá pláštěnka a různé potřeby. Vlevo se nachází ukázka vězeňské umyvárny se studenou tekoucí vodou.

V 50. letech prošly různými NPT desítky odsouzených kněží a bohoslovců, zejména v období cílené těžby uranu a nerostných surovin. Uranovou rudu nechala čs. vláda těžit ve velkém na základě tajné smlouvy se SSSR z listopadu 1945. Trestanci v táborových podmínkách velmi strádali a trpěli. Pracující byli také kromě těžké práce v dolech vystaveni ponižování, mučení a snižování lidské důstojnosti. Podmínky se však lišily v závislosti na veliteli tábora, místě a období.

Známou oblastí těžby uranu bylo Jáchymovsko, kde bylo v roce 1953 v celkem dvanácti táborech vězněno 12 000 politických vězňů. V letech 1953–1959 byly další tisíce vězňů umístěny v příbramských táborech Vojna a Bytíz.

Celkem prošlo uranovými "lágry" přes 70 000 politických vězňů (pozn.: kromě politických i vězni retribuční a kriminální), kteří byli trvale vystaveni nelidským podmínkám, radioaktivnímu záření a vdechování žulového prachu. Mnozí zemřeli na rakovinu plic, nebo přežili, avšak s trvalými následky. Do SSSR bylo vyvezeno celkem 98 000 tun uranové rudy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

3. 11. 2023 
LISTOPAD–BŘEZEN
Památník je v zimním období pro veřejnost uzavřen
[více]
20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet